રસોડું પુરવઠો

  • છરી સેટ 3 પીસી
  • છરી સેટ 2 પીસી
  • એગ ટાઈમર